Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Bieżąca oferta Poradni

OFERTA PORADNI

NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim w roku szkolnym 2022/2023 proponuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dla dzieci (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej) oraz ich rodziców i nauczycieli:

I. W zakresie profilaktyki proponujemy:

1. Wczesną diagnozę psychologiczną

2. Wczesną diagnozę logopedyczną.

3. Wczesną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną uczniów klas „0” z ryzyka dysleksji rozwojowej.

4. Diagnozę gotowości szkolnej.

5. Indywidualne konsultacje i porady udzielane w w/w zakresach rodzicom i nauczycielom.

6. Wspomaganie nauczycieli, wychowawców i rodziców uczniów w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności wychowawczych m.in. poprzez: szkoleniowe rady pedagogiczne w szkołach i placówkach naszego powiatu, spotkania i prelekcje dla rodziców, wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki, m.in. w takich zakresach tematycznych, jak: adaptacja i integracja, wzmacnianie poczucia własnej wartości, profilaktyka agresji i przemocy wśród uczniów(porozumienie bez przemocy, poprawa relacji interpersonalnych w grupie), rozwijanie tolerancji, praca nad rozwiązywaniem konfliktów w klasie, rozwój inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie zachowań asertywnych, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych (w tym profilaktyka uzależnień), efektywne uczenie się, samorozwój uczniów, samoakceptacja i praca nad sobą, praca uczniów nad własna motywacją do różnego typu konstruktywnych działań, budowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób chorych psychicznie(zwłaszcza rówieśników).

8. Doradztwo w zakresie konstruowania scenariuszy zajęć profilaktycznych z klasą szkolną.

9. Porady bez badań, konsultacje, instruktaże i szkolenia.

10.Udostępnianie opracowanych przez pracowników Poradni materiałów metodycznych i instruktażowo-pomocniczych., a także zapewnienie opieki metodycznej w ich wykorzystywaniu.

11. Organizowanie doraźnych punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, w tym z zakresu doradztwa  edukacyjno - zawodowego.

12. Poradnictwo dla młodzieży (psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjno - zawodowe).

II. W zakresie diagnozy proponujemy:

Specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w zakresie indywidualnej diagnozy:

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z trudnościami wychowawczymi,
 • dzieci z trudnościami dydaktycznymi,
 • dzieci zdolnych,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, uczeniu się matematyki,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z wadami wymowy,
 • młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, niezdecydowanej w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu lub mającej ograniczenia zdrowotne w tym zakresie,
 • uczniów kwalifikowanych do różnych form orzecznictwa, w tym dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci niewidome, słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące,
 • dzieci z różnymi niepełnosprawnościami,
 • przesiewowe badania słuchu i mowy,
 • oraz inne.

UWAGA: Po badaniach – na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia - wydaje się opinie/informacje o wynikach badań. Dzieci są diagnozowane wg kolejności zgłoszeń.

III. W zakresie terapii proponujemy:

1.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół podstawowych   z problemami w funkcjonowaniu społecznym.

2.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z problemami okresu dojrzewania (zahamowanych emocjonalnie, z obniżoną samooceną, nieśmiałych).

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przejawiających trudności adaptacyjne, o obniżonym poczuciu własnej wartości, z objawami zahamowania psychoruchowego i nieśmiałości oraz z zaburzeniami emocjonalnymi.

4. Zajęcia grupowe,  terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym oraz z klas IV-VIII z zaburzeniami o podłożu lękowym i nerwicowym (zdiagnozowanych w Poradni).

5. Indywidualną terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

6. Indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

7. Indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy.

8. Indywidualną terapię metodą Biofeedback m.in. dla dzieci z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych, deficytami rozwojowymi.

9. Terapię rodzin.

Ponadto proponujemy konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli prowadzących w/w zajęcia specjalistyczne.  

UWAGA: Nabór dzieci na w/w formy terapii, prowadzonej na terenie Poradni, odbywa się we wrześniu i październiku, a później jest on uzupełniany w miarę zakańczania terapii i zwalniania się miejsc. Zapisy są przyjmowane w sekretariacie Poradni. 

IV. W zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego proponujemy m.in. takie formy pomocy, jak: 

1. Spotkania z uczniami szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie ich szkół.

3. Indywidualne specjalistyczne badania predyspozycji zawodowych uczniów na terenie Poradni.

4. Dyżury doradców zawodowych w szkołach - dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli (porady i konsultacje indywidualne).

5. Spotkania doradcy zawodowego z dziećmi klas "0" i uczniami kl.I - pogadanki nt:"„Doradca zawodowy w przedszkolu/ szkole. Pierwsze spotkanie”.

6. Apotkania z rodzicami uczniów klas VIII SP-  prelekcje nt: " Czynniki trafnego wyboru zawodu - jak pomóc dziecku w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej".

UWAGA: Przedstawiona oferta zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych na terenie szkół, będzie elastycznie dopasowywana do zapotrzebowań poszczególnych klas i w miarę ich potrzeb oraz możliwości Poradni poszerzana. W związku ze składaniem zapotrzebowań na w/w ofertę pomocy, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Poradni druku zapotrzebowania ( druk zapotrzebowania jest dostępny w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej)

Ponadto kontynuujemy działanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli – wychowawców oraz  grupy wsparcia dla psychologów szkolnych i przedszkolnych.

Zapotrzebowania szkół i placówek na inne rodzaje pomocy bezpośredniej (rady szkoleniowe, spotkania z rodzicami i inne) prosimy składać minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem merytorycznym państwa placówki z ramienia Poradni.

IV. Grupy i formy wspracia.

1. Grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Grupa wsparcia dla psychologów.

3. Szkoła dla rodziców (wspieranie rodziców w procesie opiekuńczo-wychowawczym dziecka, nauka dialogu i kształtowania relacji rodzic-dziecko opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku) programu Joanny Sakowskiej „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

kontakt: grupy wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu– S. Pokorzyńska, M. Iwińska

Grupa wsparcia dla psychologów- M.Kruk

Szkoła dla rodziców – L.Czyżniejewska, M.Hejdysz

 

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego

w roku szkolnym 2023/2024

wrzesień 14.09.2023r. 21.09.2023r. 28.09.2023r.
październik 12.10 2023r. 26.10.2023r.
listopad 09.11.2023r. 23.11.2023r.
grudzień 07.12.2023r. 21.12.2023r.
styczeń 04.01.2024r. 18.01.2024r.
luty 01.02.2024r. 15.02.2024r. 29.02.2024 r.
marzec 14.03.2024r. 28.03.2024r.
kwiecień 11.04.2024r. 25.04.2024r.
maj 09.05.2024r. 23.05.2024r.
czerwiec 13.06.2024r. 20.06.2024r. 27.06.2024r.
lipiec 11.07.2024r. 25.07.2024r.
sierpień 22.08.2024r. 29.08.2024r.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

BIP