Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Procedury

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW DO PORADNI

1.     Klienci Poradni przyjmowani są na pisemny wniosek ( opracowany przez Poradnię w Aleksandrowie Kujawskim) rodziców, opiekunów prawnych lub osoby pełnoletniej uczęszczającej do szkoły, która występuje w swoim imieniu.

2.    Wnioski kierowane są według powodów zgłoszeń do odpowiednich specjalistów.

3.    Przyjmowanie klientów  odbywa się zgodnie z kolejnością złożenia wniosku według daty wpływu.

4.    W trybie przyspieszonym, poza kolejnością, przyjmowane są dzieci w szczególnych sytuacjach losowych związanych ze złym, psychofizycznym stanem zdrowia i bardzo trudną sytuacja życiową:

 • gdy istnieje zagrożenie życia i bezpieczeństwa dziecka
 • gdy istnieją duże problemy z adaptacją w środowisku
 • dla potrzeb orzecznictwa
 • dla potrzeb lekarskich
 • dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych
 • dzieci wymagające odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
 • badania kontrolne
 • wszystkie dzieci z klas „0”
 • w innych ściśle uzasadnionych przypadkach

5.    Poza kolejnością przyjmowane są dzieci zdolne:

 • rozpoczynające naukę z rocznym wyprzedzeniem
 • ubiegające się o indywidualny tok nauczania.

6.    Poszczególni specjaliści zachowując w/w procedury wyznaczają terminy badań, wpisując je do kalendarza Poradni.

7.    Referent administracyjno-ekonomiczny informuje wnioskodawców o terminie badań.

 

Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne, anonimowe (jeśli życzy sobie tego zainteresowany) i dobrowolne.

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2015 r. , poz. 843, z późn. zm.)


1.Wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej mogą złożyć:
a)nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzący zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia
b) rodzice/ opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń.
2.Wniosek , o którym mowa w punkcie 1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
3.Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii) oraz pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
4.Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność przeprowadzenia badań i wydania opinii).
5.Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
6.Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się do Poradni.
7.Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia i szkołę.

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII DLA UCZNIA ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM                                                         

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1534)

1.Zgłoszenia na badania w kierunku zdiagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się dokonuje rodzic (prawny opiekun ) ucznia składając osobiście w sekretariacie Poradni lub przesyłając drogą pocztową wypełniony, stosowny wniosek, który może pobrać w sekretariacie Poradni, ze strony internetowej(www.pppc.dl.pl ) lub w szkole ucznia.
2.Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
3.Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców(opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia opinia o specyficznych trudnościach może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.
4.Wniosek, o którym mowa w punkcie 3, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
5.W celu przeprowadzenia rzetelnej diagnozy wskazane jest dostarczenie do Poradni opinii polonisty i wychowawcy o uczniu oraz zeszytów (do wglądu) prac klasowych , zeszytów z języka polskiego, innych wytworów własnych. W przypadku występowania u ucznia wad wzroku, słuchu lub schorzeń neurologicznych należy również dostarczyć wyniki specjalistycznych badań lekarskich.
6.W celu diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się wykonuje się w Poradni badania pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, które mogą obejmować od jednej do kilku wizyt.
7.Dla diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się istotny jest fakt pracy dziecka nad problemem pisania i czytania.
8.Uczeń, który przed wizytą w Poradni pracował pod opieką specjalisty w szkole lub samodzielnie, czy też pod opieką rodziców, powinien przedłożyć w Poradni materiały, które udokumentują jego pracę.
9.Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w pisaniu i czytaniu i nie miał do tej pory udzielonej żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w postaci:
a)samodzielnej pracy w domu pod kierunkiem pedagoga lub polonisty,
b)udziału w dodatkowych zajęciach specjalistycznych w szkole,
c)udziału w zajęciach specjalistycznych organizowanych na terenie Poradni.
10.Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami Poradnia wydaje opinię (na wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia) i stawia diagnozę, w której stwierdza specyficzne trudności w uczeniu się lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.
11.Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydawana jest jeden raz i nie traci ważności przez cały okres edukacji (jest ważna w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej).
12.W przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji zawartych w opinii zaleceń do celów terapeutycznych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub też aktualizacji danych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, możliwe jest przeprowadzenie, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia, badania kontrolnego.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

BIP