Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

 1. Administrator Danych Osobowych - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, Władysława Sikorskiego 3, zwany dalej Administratorem.

 2. Inspektor Ochrony Danych - dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Państwu informacji w zakresie ochrony danych osobowych: Tomasz Suliński, e-mail: pppc.iodo@aleksandrow.pl

 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna - Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, nałożonych na Administratora, art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie to jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą a w szczególności: realizację zadań Administratora polegającej na udzielaniu dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

 2. Odbiorcy danych - Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane i przetwarzane również przez podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

 3. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą - w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania danych, usunięcia danych jednak w przypadkach w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, oraz prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 4. Informacje o prawie do cofnięcia zgody - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.

 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych - w przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. brak możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej itd.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 

                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Aleksandrowie Kujawskim

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

BIP